Klimvoorwaarden

1. Iedere deelnemer dient deze voorwaarden door te lezen alvorens het klimbos te betreden. Door middel van een handtekening bevestigt de deelnemer dat kennis is genomen van de klimvoorwaarden en dat deze worden geaccepteerd. Bij minderjarige deelnemers moet de ouder / verzorger of begeleider deze voorwaarden doorlezen en met de minderjarige bespreken voordat deze het klimbos mag betreden. De ouder/verzorger of begeleider bevestigt met deze handtekening dat de klimvoorwaarden zijn doorgelezen én begrepen en dat de deelnemende minderjarige op de hoogte is gesteld.

2. Het gebruik en betreden van het klimpark is geheel op eigen risico. Voor aansprakelijkheid van AvaTarZ Nature Park zie nummer 8.

AvaTarZ klimbos 3. Het klimpark is voor alle bezoekers vanaf 6 jaar geopend, mits deze niet aan ziekte of psychische stoornis lijden welke weer een gevaar kunnen opleveren voor de eigen gezondheid of de gezondheid van andere deelnemende personen. Kinderen van 6 – 9 jaar klimmen op het lage parcours. Indien kinderen 9 jaar zijn en op het hoge parcours willen klimmen, moeten deze onder begeleiding van een volwassene klimmen. Per volwassene kunnen 3 kinderen mee klimmen. Kinderen van 9  jaar mogen op het hoge parcours klimmen zolang de volwassenen meeklimmen. Personen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen die gevaar kunnen opleveren voor deelname, zijn niet bevoegd het klimbos te betreden.

4. De maximale klimtijd bedraagt 2½ uur inclusief instructie. Na 2½ uur klimtijd moet het materiaal weer worden ingeleverd. Bij overschrijding van deze tijd wordt € 5,- per half uur in rekening gebracht. Bij het inleveren van incompleet materiaal zullen de kosten van het materiaal in rekening worden gebracht.

5. Er mogen bij het betreden van het klimpark geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden enz.), mobiele telefoons, fotocamera’s of dergelijke worden meegenomen die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers of andere personen. Lange haren dienen vastgebonden te worden met een elastiekje. Het dragen van stevig schoeisel is vereist.

6. Alvorens personen deelnemen aan activiteiten in het klimbos dienen deze aanwezig te zijn bij de gezamenlijke praktische en theoretische veiligheidsdemonstratie van de instructeur. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van het personeel neemt AvaTarZ geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.

AvaTarZ Nature Park7. Klimmen met eigen materiaal is niet toegestaan. De door AvaTarZ ter beschikking gestelde uitrusting (gordel, ‘smart belay’ zekeringkabels en katrol) moeten volgens de aanwijzingendoor het personeel worden gebruikt. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen en mag tijdens het bezoek van het klimpark niet zonder toestemming van het personeel worden afgedaan. De karabijnhaken moeten altijd aan de stalen zekeringkabel vastgehaakt zijn. Bij het omzekeren moet altijd één karabijnhaak vastgehaakt zijn aan de zekeringkabel. De twee haken mogen nooit gelijktijdig losgemaakt worden van de zekeringkabel. Het gebruik van de katrol moet precies volgens de aanwijzingen van het personeel gebeuren. Bij twijfel altijd om hulp vragen.

8. AvaTarZ aanvaardt, in het kader van wettelijke aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid voor persoon schade. Voor zaken – en vermogensschade aanvaardt AvaTarZ aansprakelijkheid alleen bij opzet of nalatigheid van de organisatie.

9. Op de platformen mogen maximaal 2 deelnemers staan. Daarnaast mogen ook maximaal 2 personen tegelijkertijd de hindernis betreden. Houd er als begeleider van kinderen van 9 jaar op het hoge parcours rekening mee dat er maar 2 personen op een platform of op een hindernis aanwezig mogen zijn. Ons advies, zorg dat er sowieso 1 kind voor en 1 kind achter u het parcours ingaat. Zo kunt u op belangrijke plaatsen de kinderen assisteren.

10. Het klimbos management houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het park te ontzeggen. Ook houdt de bedrijfsleiding zich het recht voor om het klimpark te sluiten als er situaties ontstaan waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. In dergelijke gevallen is het aan de bedrijfsleiding om te kijken of er eventueel recht is op teruggave van de entreeprijzen. Breekt een deelnemer zijn / haar bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze geen aanspraak op een vergoeding van de entreeprijzen.

11. Het klimbos management behoudt zich het recht voor om een deelname te ontzeggen wanneer er sprake is van een fysieke of mentale staat van een deelnemer die een gevaar voor de deelnemer of voor derden op kan leveren. Concrete voorbeelden hiervan zijn: zonnesteek, neiging tot flauwvallen of plotselinge misselijkheid. Overige situaties zijn naar inzicht van de instructeur.

12. AvaTarZ houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto- en filmopnamen te gebruiken voor informatie en/of reclame doeleinden. Mocht een deelnemer hier niet mee eens zijn, dan moet hij/zij dat aangeven bij de aanmelding.

13. Het gebruik van persoonlijke foto-, film- en webcamopnames van AvaTarZ Nature park voor reclamedoeleinden is verboden. In geval van misbruik behoudt AvaTarZ zich het recht voor om een schadeclaim in te dienen.

14. De deelnemers (zoals vermeld aan de voorzijde) verklaren hierbij:

  1. Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst van toepassing is afgesloten, schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
  3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat te achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
  4. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

15. AvaTarZ Nature Park werkt volgens deze klimvoorwaarden. Met het zetten van uw handtekening verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden. De klimvoorwaarden liggen bij de kassa van AvaTarZ Nature Park en zijn onderdeel van de video over de parkregels en deelnamecriteria.